Wat is het perspectief nu de aanvraag is afgewezen?

Wat is het perspectief nu de aanvraag is afgewezen?

Wat is het

Het kan er lastig worden wanneer een aanvraag voor schuldhulp word afgewezen. Een verzoek om hulp betekend niet automatisch dat u ook hulp krijgt ook al is het wel nodig. Zoek naar andere mogelijkheden die nog over te zij om toch van uw schulden af te komen.

Als de rechtbank een verzoek afwijst kan dat zijn omdat:

Onverantwoord koopgedrag. Doordat u onverantwoord koopgedrag vertoont kan de rechtbank het verzoek tot schuldsanering afwijzen. Dit omdat u zelf verantwoordelijk bent voor de aankopen en voor de luxe inboedel die niet nodig zijn voor het dagelijkse levensonderhoud.

Niet nakomen verplichtingen. Wanneer de rechter verwacht/vermoed dat de saniet zijn financiële verplichtingen niet nakomt tijdens de schuldsaneringsregeling dan wijs de rechtbank het verzoek af.

Fraude. Heeft u in het verleden fraude gepleegd bij de overheid of bent u door commerciële organisaties hiervoor aangeklaagd en schuldig bevonden. Dan vervalt het recht op de schuldsanering bijna altijd.

Misdrijf. Heeft u in het verleden een misdrijf gepleegd wat tot veroordeling heeft geleid dan vervalt het recht op de schuldsanering bijna altijd. De schulden die u heeft uit een onherroepelijke veroordeling ter zake van één of meerdere misdrijven, die ontstaan zijn in de 5 jaar voorafgaand aan het verzoek.

Faillissement. Heeft u in de afgelopen 10 jaar een faillissement gehad dan kan dit een reden tot afwijzing zijn.

Een beroep op schuldhulpverlening gedaan. De rechter wijst uw verzoek tot schuldsanering altijd af wanneer u in de afgelopen 10 jaar al eens wettelijk gebruik heeft gemaakt van de schuldsaneringsregeling.

Als de WSNP een verzoek afwijst kan dat zijn omdat:

Geen inkomen; Wanneer u geen inkomen heeft, dus uw schulden niet kunt aflossen

Strenge criteria. Steeds meer gemeenten gebruiken strengere afwijzingscriteria voor mensen die een beroep willen doen op schuldhulpverlening. Bij een minnelijk traject word er niet het traject niet aangepast aan wat alleen bij uw situatie hoort, voor iedereen is het traject hetzelfde.

Scheiding. Als uw scheiding nog niet is afgerond, wordt er geen intake gedaan en krijg u geen ondersteuning.

Minnelijk traject. De poging tot buitengerechtelijke schuldregeling (minnelijke traject) niet is uitgevoerd. Schuldeisers hebben een minnelijk akkoord alleen maar afgewezen

  1. in de verwachting dat de rechtbank de schuldenaar niet zou toelaten tot de Wsnp. Ze zouden dan via beslag op loon of uitkering een hogere terugbetaling kunnen krijgen.
  2. omdat er een misrekening kan zijn en wordt de schuldenaar wél tot de Wsnp toegelaten, dan ligt het voor de hand dat ze toch liever alsnog instemmen met het akkoord. Dat is dan immers voordeliger dan een wettelijke schuldsanering.
  3. Tevens is denkbaar dat de meeste schuldeisers instemmen met een minnelijk akkoord, maar een weigerachtige crediteur het aanbod afwijst. In dat geval komt de minnelijke regeling niet tot stand. Wordt hetzelfde akkoord tijdens de schuldsanering aangeboden, dan is de kans op succes daar veel groter.

De regels voor aanvaarding van het akkoord zijn soepeler dan bij de minnelijke regeling. De meerderheid van de schuldeisers beslist en in sommige gevallen kan de rechter zelfs een weggestemd akkoord toch nog afdwingen. De schuldeisers die van meet af aan al voorkeur hadden voor deze oplossing, kunnen die langs deze weg alsnog bereiken.

Hoe word het verzoek beoordeeld?

De beoordeling van een schuldsaneringverzoek wordt gebaseerd op artikel 288 van de Faillissementswet. De meest voorkomende reden is dat de rechtbank beslist dat de persoon zelf de schuld kan terugbetalen door samen met de Sociale Dienst of Kredietbank een actieplan te maken.

Een verzoek word vaak afgewezen wanneer u volgens de rechtbank niet te goeder trouw uw schulden bent aangegaan, dan wel dat u naar haar oordeel uw verplichtingen in de WSNP niet zult nakomen of zult trachten uw schuldeisers te benadelen.

Zijn er verzachtende omstandigheden?

Aannemelijk bewijs

Een Wsnp-verzoek kan in hoger beroep verder bijvoorbeeld alsnog worden toegewezen indien alsnog voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat de schuldenaar de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden (de vraag met betrekking tot de goede trouw), onder controle heeft gekregen. De schuldenaar kan hiertoe bijvoorbeeld een bewijs overleggen waaruit blijkt dat hij inmiddels (maatschappelijke) hulp heeft ontvangen.

Het vinden van een baan.

Indien het de schuldenaar niet lukt om een baan te vinden, kunnen de volgende omstandigheden bijvoorbeeld verzachtend of wellicht disculperend werken: het feit dat de schuldenaar actief solliciteert, ingeschreven staat bij verschillende uitzendbureaus of zijn arbeidscompetenties probeert te ontwikkelen (met behulp van een studie) enzovoorts.

  • Bijvoorbeeld indien sprake is van een boedelachterstand: een garantstelling door derden (door storting van het bedrag op de derdenrekening van de advocaat);
  • In geval van een tussentijdse beëindiging: de korte nog resterende looptijd van de Wsnp;
  • De bereidwilligheid/positieve saneringsgezindheid van de schuldenaar;
  • Een positief advies van overige (schuld)hulpverleners.

sman. Hiervoor zijn vrijwilligers die u hierbij kunnen helpen.

Zo begint u:

Stap 1 Hoger beroep Wanneer u een rechtszaak heeft gehad en u bent afgewezen dan kunt u binnen 8 dagen, met behulp van een advocaat in beroep gaan. Als u niet op de zitting was dan moet dit binnen 14 dagen. Normaliter komt de zaak binnen 3 weken tot 3 maanden op zitting.

Stap 2 Multidisciplinaire wijkteams, maar geen gespecialiseerde schuldhulp. Gemeente bieden vaak hulp aan in multidisciplinaire wijkteams, dit is geen gespecialiseerde schuldhulp. Doordat uw financiële situatie word ondersteund door hulpverleners zonder juridische kennis, fiscale kennis, kennis rondom schuldeisers en financiële regelingen, komen er nog meer problemen.

Stap 3 Individuele behandeling afdwingen, welke ondersteuning krijgt deze groep? Ze zijn aangewezen op zich zelf om de schulden op te lossen. De groepen die uitgesloten worden heeft niet of nauwelijks een perspectief om uit de schulden te komen. Ze kunnen alleen nog een individuele behandeling afdwingen bij de gemeenteraad, rechtbank of ombudsman

Het verachte resultaat:

Na het lezen van het stappenplan heeft u een duidelijk beeld wat u nog kunt doen om schuldhulpverlening te krijgen.

Tip:

  • bewaar alle papieren van de schulden in een aparte map