Budgetbeheer

1 Wat is het?

Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals incasso- en deurwaarders trajecten, huurachterstanden, uithuisplaatsing en het verliezen van het financiële overzicht voorkomen. Budgetbeheer is een oplossing wanneer u moeite heeft om te gaan met geld of in problematische schulden zit. Om te voorkomen dat er nieuwe schulden komen beheerd de budgetbeheerder uw rekening.

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan een budgetbeheerder. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Belangrijk verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer; bij bewindvoering wordt uw financiële tekeningbevoegdheid overgedragen aan de budgetbeheerder. Bij budgetbeheer behoudt u uw financiële tekeningbevoegdheid.

Prioriteit

De prioriteit van de budgetbeheerder is om uw schulden aan te pakken en op te lossen met zo veel mogelijk van uw inkomsten. Van uw inkomsten worden de vaste lasten betaald, het bedrag wat overblijft, gaat uw leefgeld af en de rest gaat naar de schulden. In de schulden zijn 4 groepen. Wanneer uw bijvoorbeeld extra geld nodig heeft word er eerst gekeken of alle groepen gedaan zijn.

Leefgeld is vrij besteedbaar. Budgetbeheer is bedoeld om u te leren goed met het beschikbare geld om te gaan en daarvoor is het nodig dat de budgetbeheerder inzicht krijgt over hoe u het leefgeld besteed. De budgetbeheerder kan u wel vragen om de bonnetjes te bekijken waar u het leefgeld aan besteed.

2 Herkennen

De werkzaamheden voor budgetbeheer bestaan onder andere uit: Budgetbeheer gebeurt door uw financiën te beheren. Al uw inkomsten zoals; salaris, uitkering, belastingtoeslagen, kinderbijslag enz. worden op een beheerrekening gestort. Vanaf deze rekening worden dan uw vaste lasten betaalt en wordt u wekelijkse huishoudgeld betaalt. Daarnaast wordt er geprobeerd maandelijks geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

Budgetbeheer wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode. Bij budgetbeheer geeft u een volmacht aan een bedrijf om namens u uw financiële administratie te doen. Zij leggen regelmatig verantwoording aan u af over uw inkomsten en uitgaven.

Werkzaamheden Budgetbeheer

 • het opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.
 • het openen van een beheerrekening voor u en eventueel een leefgeldrekening.
 • het verzorgen van betalingen van de vaste lasten: huur/hypotheek, gas, water, licht en zorgverzekering.
 • het aanvragen (indien nodig) van huur- en zorgtoeslag en eventueel kindgebonden budget.
 • het aanvragen (indien nodig) van bijzondere bijstand.
 • het verzorgen van de aanvragen kwijtschelding voor lokale heffingen en belastingen.
 • het resterende saldo wordt maandelijks naar u overgemaakt.
 • het zo nodig geven van advies over bezuinigingen.
 • het verzorgen dat eventuele post naar u wordt doorgestuurd.
 • het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.

Zijn er kosten verbonden aan het sluiten van het dossier?

Ja, het sluiten van uw dossier zijn meer handelingen die moeten worden verrichten, dan om het te openen. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden om het dossier af te sluiten en, indien gewenst, over te dragen, zullen wel in rekening worden gebracht door middel van een eindafrekening. Daarom zijn de afsluitkosten hoger dan de opstartkosten. De kosten worden hoger wanneer er zonder medeweten van de budgetbeheer geld word opgenomen van de budgetrekening. De afsluitkosten bedragen dan € 417,00 in plaats van de eerder genoemde € 129,00. Bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen en verschillen per budgetbeheerder. Toen u onder toezicht werd gesteld voor budgetbeheer heeft u een brief gekregen, met daarin dat u geld nu door budgetbeheer word beheerd. Van deze brief kunt u een kopie maken en naar de schuldeiser sturen, om aan te tonen dat u niet bij u geld kunt op dit moment.

mag budgetbeheer overwerk inhouden ?

Budgetbeheer maar inkomsten uit overwerk inhouden. Inkomsten uit werk worden altijd ingehouden. Onder de inkomsten uit overwerk word verstaan de werkzaamheden die u doet boven op het aantal uren van uw contract. De overuren worden normaal gesproken ingehouden. De recht kan besluiten om een deel van de inkomsten aan u toe te kennen. Dit kan tot 50% zijn. Maar alleen als dit van te voren is geregeld en als u de verplichtingen na komt, ook de partner. Als schuldenaar bent u niet verplicht over te werken.

Geen inkomsten

 1. Wezenuitkering
 2. Bijzondere bijstand
 3. kinderbijslag
 4. studiefinanciering
 5. uitkering op grond an de wet tegemoetkoming studiekosten
 6. huurtoeslag
 7. pleegkind vergoeding
 8. vangnetregeling
 9. woonkostentoeslag
 10. zorgtoeslag
 11. Kinderopvangtoeslag tegemoetkoming kosten kinderopvang

De inkomsten die ingehouden mogen worden zijn:

 1. Loon uit arbeid
 2. 13de maand
 3. Overwerkingsvergoeding
 4. Winstdeling en provisieregelingen
 5. fooien
 6. door werkgever betaalde onkostenvergoeding
 7. ingehouden bijdragen aan personeelsvereniging
 8. inhoudingen voor spaarloon of levensloopregeling
 9. uitkering en pensioenen en lijfrente
 10. nabestaande uitkering
 11. halfwezenuitkering
 12. Vakantiegeld Vakantiebonnen
 13. Belastingteruggaven/heffingskortingen belastingdienst
 14. Alimentatie
 15. Inkomsten door onderverhuur en kostgangers of inwonende kinderen
 16. Zak- en kleedgeld
 17. PGB voorzover bestemd voor door de schuldenaar verleende zorg
 18. Tegemoetkoming buitengewone uitgaven0
 19. Langdurigheidstoeslag

3 Behandeling

Vele beheerder hebben 3 pakketten, afhankelijk van welk pakket word er meer of minder zaken voor u geregeld. Dit is een vaststaand bedrag per maand. De kosten die verbonden zijn aan budgetbeheer verschillen per gemeente. Veel gemeenten verlenen voor de kosten van budgetbeheer bijzondere bijstand.

 • Budgetbeer Basis. De budgetbeheerder betaalt huur of hypotheek en ziektekosten. De andere rekeningen betaalt u zelf.
 • Budgetbeheer Plus. De budgetbeheerder betaalt huur of hypotheek, ziektekosten en één andere betaling. De andere rekeningen betaalt u zelf.
 • Budgetbeheer Totaal. De budgetbeheerder betaalt huur of hypotheek, ziektekosten en de andere rekeningen uit het budgetplan.
 • Hoe wordt de hoogte van mijn huishoudgeld bepaald? Hoeveel huishoudgeld er beschikbaar is, is afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van uw vaste lasten.

Verplicht komt niet vaak voor. Het is niet verplicht wanneer u het zelf aanvraagt. Budgetbeheer kan worden afgesproken als u schulden heeft of juist om financiële problemen te voorkomen.

Gemeente/Klantmanager De gemeente kan budgetbeheer in bepaalde situaties ook opleggen. Bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering hebt. Via uw klantmanager kunt u verplicht worden, om mee te werken met budgetbeheer. Dit is de meest uitgebreide vorm van budgetbeheer. De gemeente betaalt dan elke maand bepaalde rekeningen voor u en krijgt u het resterende bedrag (leefgeld) op uw rekening gestort.

Budgetbeheer Budgetbeheer is meestal verplicht bij een schuldregeling. Vaak is dit nodig om ervoor te zorgen dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. De kans op betalingsachterstanden of nieuwe schulden wordt hierdoor kleiner. Soms stelt een schuldeiser budgetbeheer daarom als voorwaarde.

Verplicht: Wanneer u eerder in de schuldsanering heeft gezeten

 • Wanneer u hoort bij de bijzondere doelgroep,
 • Schulden heeft met de vaste lasten
 • Mensen zonder een bankrekening.
 • Wanneer u moeilijkheden om uw financiële zaken op orde te brengen en te houden, maar voor wie beschermingsbewind niet mogelijk is omdat er geen medische grond voor is.
 • Schuldbemiddelingstraject

4 Gevolg

Wat mag de budgetbeheerder nog doen na beëindiging?

Met uw budgetbeheerder heeft u een contract afgesloten. Bij de start van uw budgetbeheer heeft u een contract worden afgesloten voor budgetbeheer. De budgetbeheerder gaat onderhandelen uit uw naam en dat mag niet zomaar. Er zijn schuldeisers die vragen om het bewijs dat er een afspraak is voor budgetbeheer. De budgetbeheerder mag ook niet zomaar allerlei dingen beslissen en afsluiten. Het belang van de persoon die onder budgetbeheer staat is leidend. Na het beëindigen van het budgetbeheer word u dossier gesloten zoals in uw overeenkomst staat. Het kan zijn dat er na beëindiging nog een bepaalde periode beheer wordt uitgevoerd. Om uit te zoeken of iemand is aangesloten, dit kunt u vinden op de website of in de correspondentie.

Moet mijn partner meedoen met een schuldregeling?

Nee, uw partner word niet belast met uw schuld. Dit kan alleen als u getrouwd bent op huwelijke voorwaarden of samenwoont, kan uw partner buiten de schuldregeling blijven. Wel worden de vaste lasten “naar rato” verdeeld. Dit betekent dat er slechts rekening wordt gehouden met een deel van de vaste lasten die u heeft. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of heeft u een geregistreerd partnerschap: dan moet uw partner aan de schuldregeling meedoen.

Budgetbeheer betaald mijn rekeningen niet meer

Toen u onder toezicht werd gesteld voor budgetbeheer heeft u een brief gekregen, met daarin dat u geld nu door budgetbeheer word beheerd.  Van deze brief kunt u een kopie maken en naar de schuldeiser sturen, om aan te tonen dat u niet bij u geld kunt op dit moment.

Schuldeiser zelf weer regelen

Daarnaast kunt u zelf een brief op stellen voor de schuldeiser waarin u,

 • De persoonlijke situatie uitleggen.
 • Dat u druk bezig bent met het opstarten van budgetbeheer. Vanaf wanneer u bent gestart bij budgetbeheer,  vanaf deze dag is  budgetbeheer verantwoordelijk voor uw schulden en het aflossen.
 • Verwijs de schuldeiser door naar Budgetbeheer zij zijn degene die het contact verder met de schuldeiser moet opnemen en afhandelen. Zet alle contactgegevens van u contactpersoon  van budgetbeheer in uw brief.
 • Bewaar een kopie van uw brief aan de schuldeiser in uw schulden map en stuur er 1  naar uw budgetbeheerder.

Het is mogelijk om te wisselen van budgetbeheer. Wanneer uw hoge schulden heeft is het niet verstandig te stoppen. Tenslotte bent u niet voor niks gestart met het zoeken van hulp bij het oplossen van uw schulden.

Helemaal stoppen met budgetbeheer Wanneer u helemaal zou stoppen met budgetbeheer is de kans groot dat de schuldeisers, deurwaarder en incassobureau weer bij u terug komen.  Als u bent gestopt moet u alle schuldeisers zelf bellen en contacten on nieuwe regelingen af te spreken. Wanneer u een nieuwe bewindvoerder of maatschappelijk werk  zoekt kunnen zij u ondersteunen hierbij.

De boete Omdat u nu een boete heeft gekregen van uw zorgverzekering kunt u contact met ze opnemen en de situatie uitleggen. Vraag of het mogelijk is om een betalingsregeling af te spreken.

Aangifte doen? Omdat u niet kan na gaan wat er met u geld is gebeurt kunt aangifte doen bij politie. Door het plotseling veranderen van het computersysteem en niet meer bij u gegevens kunnen lijkt erg op fraude en/of oplichting, Neem zo veel mogelijk bewijs mee van de situatie.

5. Plan

 • Een consulent budgetbeheer begeleid en ondersteund u tijdens het budgetbeheer. Tijdens de begeleiding leert u stap voor stap hoe u zelf uw eigen budget weer kunt beheren en hoe u straks uw eigen betalingen weer kunt doen, zonder onze ondersteuning. De consulent bied u een budgetcursus aan.
 • Als er iets veranderd in uw persoonlijke omstandigheden moet u dat doorgeven. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of een kind krijgt. Dit is belangrijk, omdat samenwonen en verhuizen gevolgen kunnen hebben voor uw inkomsten, bijvoorbeeld omdat uw uitkering dan wordt verlaagd en het kan betekenen dat u meer belasting moet betalen. Hiervoor moet u een volledig inzicht geven in uw financiële situatie, hou uw financiële zaken zoveel mogelijk gescheiden.

Prioriteit

 • Prioriteit 1 Schulden Schulden hebben voorrang op alles. Bij schuldhulpverlening worden eerst de vaste lasten en schulden afgelost en hierdoor kan het zijn dat er geen leefgeld meer over is. Dat er geen leefgeld is op dit moment komt dat omdat er beslag ligt op uw loon en/of uitkering? Dat kunt u via uw schuldhulpverlener dit laten aanpassen. Komt omdat er te weinig loon en/of uw uitkering te laag is? Dan kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen.
 • Prioriteit 2 Vaste lasten Naast uw schulden moeten de vaste lasten zoals de telefoon, het internet, verzekering(en) en, indien van toepassing kosten voor de kinderen. nog worden betaald.
 • Prioriteit 3 Sparen De schuldhulpverlener houd een bedrag in voor kosten zoals bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage van de ziektekosten, voor de gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting of voor onvoorziene uitgaven te kunnen betalen.
 • Prioriteit 4 En tenslotte wordt dan gekeken hoeveel er overblijft voor het leefgeld. Plan aan passen; Heeft u te weinig leefgeld of duurt het te lang voor uw schuldhulpverlener het plan aanpast, dan kunt u nog naar het juridisch loket en/of een advocaat in de hand nemen. De kosten van een advocaat voor het leefgeld en dreiging tot afsluiten, kunt u terugvragen bij de bijzondere bijstand. Hiervoor heeft u een bewijs van onvermogen nodig deze kunt u halen bij het juridisch loket. Neem hiervoor de gegevens van uw advocaat mee.

Uit budgetbeheer komen

 • Breng uw administratie op orde en stop de in een budget map en schulden map. Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in een budgetplan.
 • Om uw eigen geld te beheren, moet u de budgetbeheer kunnen laten zien dat u zelfstandig goed met het geld kan omgaan en de rekeningen op tijd betaald. Geef duidelijk aan dat u het kunt en uw administratie en eigen boekhouding bijhoud en op orde heeft.
 • Noteer datum’s van betalingen in uw agenda. Geef in uw agenda aan als u ze heeft betaald. Zet zoveel mogelijk de vaste lasten op automatisch betalen en controleer 1x in de 2 weken of dit is afgeschreven en of de bedragen kloppen.
 • Orden elke dag de post en werk deze bij. Maak er drie stappen van en gooi weg wat weg kan. Maak de post open en handel wat afgehandeld kan worden direct af. Laat post niet te lang liggen en leg het de overige post op een zichtbare plek zodat u het niet vergeet. Vaste lasten = vaste dag
 • Vraag een persoon die u vertrouwd u te helpen met uw financiën als u vragen heeft of er problematiek ontstaat. U kunt terecht bij een maatschappelijk werk of de instantie.
 • maak de vaste lasten een zo klein mogelijk bedrag wat u maandelijks makkelijk kan betalen. Sluit alleen basis abonnementen af, zoals internet, zorgverzekeraar. Hiermee voorkomt u achterstanden. Voorkom schulden en als u schulden heeft zorg dat u ze af betaald. Door het bijhouden van een schulden met overzichten van uw schulden en aflossingen.
 • Als u al budgetbeheer heeft: Vraag bij uw budgetbeheerder na wat ervoor nodig is om weer zelfstandig met het geld om te gaan. Niet elke budgetbeheerder hanteert de zelfde standaard, het heeft veelal ook te maken met geestelijke vermogen of beperkingen. De budgetbeheerder heeft voor u een plan wanneer u zelfstandig genoeg bent.

Schuldeiser zelf weer regelen Daarnaast kunt u zelf een brief op stellen voor de schuldeiser waarin u,

 • De persoonlijke situatie uitleggen.
 • Dat u druk bezig bent met het opstarten van budgetbeheer. Vanaf wanneer u bent gestart bij budgetbeheer, vanaf deze dag is budgetbeheer verantwoordelijk voor uw schulden en het aflossen.
 • Verwijs de schuldeiser door naar Budgetbeheer zij zijn degene die het contact verder met de schuldeiser moet opnemen en afhandelen. Zet alle contactgegevens van u contactpersonen van budgetbeheer in uw brief.
 • Bewaar een kopie van uw brief aan de schuldeiser in uw schulden map en stuur er 1 naar uw budgetbeheerder.
 • Het is mogelijk om te wisselen van budgetbeheer. Wanneer uw hoge schulden heeft is het niet verstandig te stoppen. Tenslotte bent u niet voor niks gestart met het zoeken van hulp bij het oplossen van uw schulden.
 • Helemaal stoppen met budgetbeheer. Wanneer u helemaal zou stoppen met budgetbeheer is de kans groot dat de schuldeisers, deurwaarder en incassobureau weer bij u terug komen. Als u bent gestopt moet u alle schuldeisers zelf bellen en contacten on nieuwe regelingen af te spreken. Wanneer u een nieuwe bewindvoerder of maatschappelijk werk zoekt kunnen zij u ondersteunen hierbij.
 • De boete Omdat u nu een boete heeft gekregen van uw zorgverzekering kunt u contact met ze opnemen en de situatie uitleggen. Vraag of het mogelijk is om een betalingsregeling af te spreken.
 • Aangifte doen? Omdat u niet kan na gaan wat er met u geld is gebeurt kunt aangifte doen bij politie. Door het plotseling veranderen van het computer systeem en niet meer bij u gegevens kunnen lijkt erg op fraude en/of oplichting, Neem zo veel mogelijk bewijs mee van de situatie.
 • Ik wil het graag weer zelf onder controle hebben .Hoe zeg ik op? U kunt uw budgetbeheer altijd opzeggen. Dit moet schriftelijk. De opzegtermijn is één maand.Hierbij kunt u geen aanspraak meer maken op schuldhulp bij bijvoorbeeld schuldsanering.
 • Mag ik de langdurigheidstoeslag zelf houden of moet ik dat afdragen aan budgetbeheer?? De langdurigheidstoeslag mag u zelf houden, deze kunt u aan uw budgetbeheerder geven voor het betalen van uw schulden. Dit kunt u terug vinden in uw contract.
 • Mag een budgetbeheerder ongevraagd het wachtwoord van mijn Dig-id mag wijzigen? Ja een budgetbeheer mag het wachtwoord van uw digid wijzigen, als dit is overeengekomen is en in uw contract staat.
 • Mag budgetbeheer mijn gegevens door geven aan de woningbouw? Een budgetbeheer mag dit alleen doen wanneer dit schriftelijk is overeengekomen in uw contract.

E-budgetvoorlichting

E-budgetvoorlichting

Welkom op het profiel van budgetvoorlichting. Met de informatie over schulden, inkomen, plannen maken, proberen we de taboe te doorbreken en het bespreekbaar te maken dat er altijd mogelijkheden zijn bij schulden als u erop tijd aanpakt.